Adres 

Achter de Hoven 6, ­ 5993 CR Maasbree 

Telefoonnummer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Rachel Permanent Cosmetics zijn de algemene voorwaarden van toepassingen, zoals hieronder aangegeven.

Artikel 1 – Algemeen en toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Rachel Permanent Cosmetics, gevestigd te Maasbree en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57826935, hierna te noemen: “Rachel”.

1.2. Onder “Cliënt” wordt verstaan iedere persoon die behandelingen door Rachel wenst te ondergaan respectievelijk ondergaat.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Rachel en ze worden op eerste verzoek aan Cliënt overhandigd. De Algemene Voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57826935 en daar opvraagbaar.

1.4. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Rachel en Cliënt tenzij Rachel en Cliënt uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen.

1.5. Bij het persoonlijk, telefonisch of per e-mail maken van een afspraak met Rachel, gaat Cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.6. Van toepassing zijn steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Rachel en Cliënt.

 Artikel 2 – Inspanningen

2.1 Rachel zal de behandelingen van Cliënt naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. Rachel werkt op basis van de wettelijke hygiënerichtlijnen en is in het bezit van een vergunning op grond van de Warenwet tatoeëren en piercen.

2.3. Cliënt zal Rachel voorafgaand aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Rachel aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed en zorgvuldig uitvoeren van de behandeling, aan Rachel doorgeven.

2.4. Rachel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rachel is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.5. Rachel zal Cliënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk informeren over de financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

 Artikel 3 – Afspraken

3.1. Bij verhindering voor een afspraak moet Cliënt dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch of per e-mail aan Rachel melden. Bij een te late afmelding mag Rachel 50% van de prijs van de afgesproken behandeling aan Cliënt in rekening brengen.

3.2. Als Cliënt zonder tijdige afmelding niet verschijnt voor de afgesproken behandeling, mag Rachel 100% van de prijs van die behandeling aan Cliënt in rekening brengen.

3.3. Als Cliënt meer dan 15 minuten te laat op de afspraak komt, mag Rachel de afspraak annuleren en het geheel van de prijs van de behandeling aan Cliënt in rekening brengen.

3.4. Als Rachel zelf voor een afspraak verhinderd is, zal zij dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Cliënt melden.

3.5. Als sprake is van overmacht (zoals door de wet bepaald), geldt het in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 bepaalde niet.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1. Rachel vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en zal deze prijzen op verzoek van Cliënt aan Cliënt overhandigen.

4.2. Alle gemelde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro’s.

4.3.Aanbiedingen op de website, op facebook, in folders/flyers of anderszins zijn geldig voor de aangegeven looptijd.

4.4. Cliënt betaalt de prijs van behandelingen vooraf en in zijn geheel, inclusief eventuele nazorgbehandelingen, tenzij Rachel en Cliënt anders overeenkomen. Betaling vindt contant plaats. Bij hoge uitzondering kan betaling geschieden door overmaking op een door Rachel aangegeven bankrekeningnummer.

4.5. Als betaling voor behandelingen niet of niet geheel plaatsvindt, mag Rachel de (resterende) behandeling(en), inclusief nazorgbehandelingen opschorten totdat de prijs van de behandelingen volledig is betaald.

4.6. Als betaling na het verstrijken van de betalingstermijn niet is ontvangen, heeft Rachel recht op vergoeding van de wettelijke rente tot het moment van voldoening van het totaal openstaande bedrag. Ook mag Rachel de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten van juridische bijstand, die zij moet maken om betaling van Cliënt te ontvangen, op Cliënt verhalen.

 Artikel 5 – Geheimhouding

5.1. Rachel neemt de persoonlijke gegevens van Cliënt, inclusief de gegevens die Cliënt meedeelt tijdens de intake en/of behandeling, op in een klantenbestand.

5.2. Rachel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Cliënt aan haar meedeelt.

5.3. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rachel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5.4. Het toestemmingsformulier (“informed consent” formulier) dat Cliënt invult voorafgaand aan de eerste behandeling, kan bij inspectie door de toezichthouder van de GGD worden ingezien.

5.5. Rachel zal gegevens van Cliënt niet verkopen of aan derden (al dan niet kosteloos) ter beschikking stellen zonder voorafgaande toestemming van Cliënt.

 Artikel 6 – Garantie

6.1. Rachel geeft Cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en producten.

6.2. De garantie vervalt als:
a) Cliënt andere producten dan door Rachel geadviseerde producten heeft gebruikt;
b) Cliënt de adviezen van nazorg, zoals beschreven op de meegegeven kaart, niet heeft opgevolgd;
c) Cliënt een advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 dagen heeft opgevolgd;
d) Cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

6.3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 Artikel 7 – Klachten

7.1. Als Cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk aan Rachel worden gemeld.

7.2. Als een klacht over de behandeling gegrond is, zal Rachel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en Cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

7.3. Als een klacht over een product gegrond is, zal Rachel het aankoopbedrag van het product gedeeltelijk of geheel vergoeden.

 Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1.Rachel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rachel is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over bijvoorbeeld relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8.2. Rachel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het door Cliënt niet opvolgen van adviezen gegeven door Rachel.

8.3. Rachel is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere huidaandoeningen van welke aard ook).

8.4. Rachel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of persoonlijke eigendommen van Cliënt die Cliënt heeft meegenomen naar de behandeling.

8.5. Als Rachel aansprakelijk is voor schade van Cliënt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen op grond van de verzekering van Rachel wordt uitbetaald.

8.6. De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Rachel zelf.

Artikel 9 – Beschadiging en diefstal

9.1. Rachel heeft het recht schadevergoeding van Cliënt te eisen als Cliënt meubilair, apparatuur en/of producten van Rachel beschadigt of ontvreemdt.

9.2. Van diefstal wordt door Rachel altijd aangifte gedaan bij de politie.

 Artikel 10 – Behoorlijk gedrag

10.1 Cliënt zal zich tijdens de behandeling gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen.

10.2 Als Cliënt na diverse waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Rachel het recht de behandeling te staken en Cliënt te verzoeken weg te gaan.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Rachel en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Rachel en Cliënt zullen eventuele geschillen bij voorkeur onderling oplossen.

10.3. Als Rachel en Cliënt een geschil niet op redelijke termijn onderling kunnen oplossen, dan zal het geschil kunnen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechter.